Narrative Structure: 3-Act

Narrative Structure: 3-Act

ဇာတ္လမ္းတည္ေဆာက္ပံုု ၃ ဇာတ္

ပထမဆံုုး ပိုုစ့္အေနနဲ႔ ဇာတ္ညႊန္းေရးရာတြင္ အေၿခခံက်ေသာ ဇာတ္ညႊန္း တည္ေဆာက္ပံုုကိုု ေ၀မ ွ်ေပးပါမယ္။ ဇာတ္လမ္းတပုုဒ္ဟာ ေရးသူ၏ လူ႔သဘာ၀တတရပ္ (သိုု႔ ) အေၾကာင္းအရာတခုု အေပၚစိတ္၀င္စားမွဳ ေလ့လာလိုုမွဳႏွင့္ ေဖာ္ၿပလိုုမွဳအေပၚမွ စတင္လာတာပါ။ ထိုုသိုု႔ေဖာ္ၿပရာမွာ ရံဖန္ရံခါ စဥ္းစားမွဳအခက္အခဲမ်ား ေပၚလာေလ့ရွိေသာ အခါမွာ ဇာတ္လမ္းတည္ေဆာက္ပံုု နည္းပညာကိုုသိရွိ ထားၿခင္းမွာ အမွန္အကန္ အေထာက္အကူ ၿပဳပါတယ္။

ေရာဘက္မက္ကီ ရဲ႔ “Story” ဆိုုတဲ့စာအုုပ္ထဲက ေၿပာပံုုအရ “ဇာတ္လမ္းဟာ အခက္အခဲ (သိုု႔) လုုပ္ေဆာင္မွဳ၊ လူ႔အက်င့္စရိုုက္ ( သိုု႔ ) စိတ္အေနအထား၊ စကားေၿပာ (သိုု႔ ) လကၡဏာမ်ားနဲ႔သာ တည္ေဆာက္ထားၿခင္းမဟုုတ္ပါ။ စာေရးသူ ရွာေဖြေတြးေတာ ရမွက အၿဖစ္အပ်က္ေတြပါ။ အၿဖစ္အပ်က္ ( event ) ေတြက အေပၚကေဖာ္ၿပထားတာေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းတည္ေဆာက္ပံုုဟာ စိတ္ခံစားမွဳႏွင့္ ေလာကအေပၚအၿမင္တခုုကိုု ေဖာ္ၿပရန္အတြက္ ဇာတ္ေဆာင္ရဲ႔ အၿဖစ္အပ်က္မ်ားစြာ နဲ႔ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္ ။

ဇာတ္လမ္းတိုုင္းမွာ ဇာတ္ ၃ ဇာတ္ရွိပါတယ္။ ရုုပ္ရွင္တိုုင္းဟာ ဇာတ္လမ္းၿဖင့္တည္ေဆာက္ ထားၿခင္းမဟုုတ္ပဲ ပံုုရိပ္လွဳပ္ရွား ပံုုစံမ်ိဳးနဲ႔ပဲ တည္ေဆာက္ၿခင္းလည္း ရွိပါတယ္ ( အခ်ိဳ႔ေသာ experimental ရုုပ္ရွင္မ်ား )။ မည္သိုု႔ပင္ ဆိုုေသာ္ ဇာတ္ေၿပာတဲ့ Art house ၊ mainstream ၊ documentary နဲ႔ experimental ရုုပ္ရွင္တိုုင္းမွာ အစ၊ အလယ္ႏွင့္ အဆံုုး ဆိုုၿပီးဇာတ္ ၃ ဇာတ္ရွိပါတယ္။ အခ်ိဳ႔ေသာသူေတြက ဇာတ္ ၅ ဇာတ္ဆိုုၿပီး သံုုးစြဲေလ့ရွိပါတယ္။ ထိုုဇာတ္ ၅ ဇာတ္မွာ ဇာတ္ ၃ ဇာတ္ထဲ ဇာတ္ေၿပာင္း ၂ရပ္ေပါင္းဆိုုထားတာပါ ။ေအာက္ပါပံုုကိုု ၾကည့္ပါ ။

螢幕快照 2017-05-13 下午10.04.03

ဇာတ္_၁

“တည္ရွိပံုု”ဟုုေခၚေသာ ဇာတ္ ၁ ဟာဇာတ္ေကာင္ရဲ႔ အက်င့္စရိုုက္နွင့္ သူေနထိုုင္ေသာ ကမာၻကိုု မိတ္ဆက္ေပးပါတယ္။ ဇာတ္ေကာင္ ၾကံဳေတြ႔ရမယ့္ အခက္အခဲ (သိုု႔) အခြင့္အလမ္းကိုုလဲ ဇာတ္ ၁ အတြင္းထည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ ဇာတ္ေကာင္က ထိုုအခက္အခဲကိုု တုုန္႔ၿပန္ပံုုကိုု ခ်မွတ္ထားေသာ ဆံုုးၿဖတ္ခ်က္ (သိုု႔) ေရွာင္လြႊဲပံုုတိုု႔ကိုုလည္း ဇာတ္ ၁ အတြင္းပါ၀င္ ပါတယ္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ဇာတ္ ၁သည္ ဇာတ္အဖြင့္ “တည္ရွိပံုု” ၊ ပထမ ဇာတ္ေၿပာင္းႏွင့္ ထိုုဇာတ္ေၿပာင္းကိုု တုုန္႔ၿပန္ပံုုႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ဇာတ္လမ္းရွည္ ၁ နာရီခြဲစာမွာေတာ့ ဇာတ္ ၁ဟာ ဇာတ္ခ်ိန္ ၃၀ ရာခိုုင္ႏွုုန္း ( ၂၅ မိနစ္စာ ) ေနရာယူေလ့ရွိသည္။

ဒါရိုုက္တာ ဂ်ိမ္းကင္မရြန္း ရိုုက္ကူးေသာ “Titanic” (တိုုက္တန္းနစ္) ရုုပ္ရွင္ကားမွာ “တည္ရွိပံုု”ဟာ ဂ်က္ Jack (ဂ်က္ ) နဲ႔ Rose  (ရိုုစ့္ ) လူေနမွဳအဆင့္အတန္း ကြဲၿပားပံုုႏွင့္ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ပံုုတိုု႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါရိုုက္တာ ၀န္ခါးေ၀ ( Wong Kar Wai) ရိုုက္ကူးေသာ “ In the mood for love” ရုုပ္ရွင္ကားမွာ  Mr Chow ႏွင့္ Mrs Su တိုု႔ရဲ႔ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႔လမ္းမ က်ဥ္းေလးေတြၾကား အထီးက်န္မွဳႏွင့္ ထိုုသူႏွစ္ဦးတိုု႔ ၿဖတ္သြားၿဖတ္လာ ေတြ႔ဆံုုမွဳ ပံုုရိပ္ေတြကိုု ပထမဇာတ္မွာတည္ေဆာက္ထားပါတယ္ ။ ဒါရိုုက္တာ အဲဖရက္ ဟစ္ရ္ေကာ့ဖ္ ( Alfred Hitchock ) ရိုုက္ကူးေသာ “Psycho” ဆိုုတဲ့ရုုပ္ရွင္မွာ မာရီယြန္ ( Marion ) က သူမသူေဌး၏ ပိုုက္ဆံကိုု ခိုုးယူကာ Bates ဟိုုတယ္သိုု႔ ထြက္ေၿပးပံုုမွာ  ဇာတ္ တည္ရွိပံုု ၿဖစ္ပါတယ္။

ဇာတ္ေၿပာ ၁ အၿပီးတြင္ ပထမဇာတ္အေၿပာင္းၿဖစ္ေသာ incident အၿဖစ္အပ်က္အစ ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ ပထမဇာတ္အေၿပာင္းမွာ အဘယ့္ေၾကာင့္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္ၿဖစ္ရသည္ဆိုုသည္မွာ ဇာတ္ေကာင္၏ အၿဖစ္အပ်က္ကိုု တံုု႔ၿ့ပန္ပံုု ႏွင့္ ထိုုဆံုုးၿဖတ္ခ်က္မွ ရရွိလာေသာ ရလာဒ္တိုု႔ကိုု ေဖာ္က်ဴးေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္။ ဇာတ္ေကာင္မွာ ထိုု အၿဖစ္အပ်က္ဆိုုး (သိုု႔ ) အခြင့္အေရးကိုု တံုု႔ၿ့ပန္သည္ၿဖစ္ေစ ေရွာင္လႊဲသည္ ၿဖစ္ေစ သူ၏ဆံုုးၿဖတ္ခ်က္ရလာဒ္ကုုိ ရင္ဆိုုင္ရမည္ ၿဖစ္သည္။

“Titanic” တြင္ အၿဖစ္အပ်က္အစ ဟာ ေရခဲတံုုးကိုု သေဘၤာမွ မေတာ္တဆ ၀င္တိုုက္မိေသာ အၿဖစ္ၿဖစ္ပါသည္။ “In the love for mood “ တြင္မူ Mr Chou က

Mrs Su အား သုု႔အိမ္ကိုုဖိတ္ေခၚအကူညီေတာင္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ “Psycho” ရုုပ္ရွင္မွာေတာ့ ထူးၿခားစြာ ပထမဇာတ္ေၿပာင္းမွာ ဇာတ္ေဆာင္ဟုုထင္ရေသာ မာရီယြန္ ေရခ်ိဳးခန္းထဲတြင္ သတ္ခံထိၿခင္းၿဖစ္သည္။ Hitchcock ဟာဇာတ္ တည္ရွိပံုုကိုု ဇာတ္ေၿပာင္းသ႑န္ၿဖင့္ လွည့္စားထားပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းတည္ေဆာက္ပံုု ကိုုပိုုင္ပိုုင္ႏိုုင္ႏိုုင္ က်င့္သံုုးထားၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။

မွတ္ထားရမယ့္ အခ်က္တခ်က္ကေတာ့ “အၿဖစ္အပ်က္အစ  “ မွာ ေမာင္ေအာင္ႏွင့္ ေမာင္ေကာင္းတိုု႔မွာ သူငယ္ခ်င္းေတြ ၿဖစ္ၾကတယ္၊ တေန႔ၾကေတာ့ ေမာင္ေအာင္ႏွင့္ ေမာင္ေကာင္းတိုု႔ အေအးေသာက္ၿပီး သူတိုု႔ရဲ႔ တေန႔တာအေၾကာင္းေၿပာၾကတယ္ ကဲ့သိုုေသာ အၿဖစ္အပ်က္မ်ိဳးမဟုုတ္ပါ။ အၿဖစ္အပ်က္အစ သည္ဇာတ္ေကာင္ရဲ႔ စိတ္ဖိစည္းမွဳ၊ အေၾကာက္တရားႏွင့္ လိုုအင္ဆႏၵတိုု႔ကိုု ေဖာ္က်ဴးႏိုုင္တဲ့ အားေကာင္းေသာ အၿဖစ္အပ်က္ၿဖစ္ရပါမည္။ ထိုုအၿဖစ္အပ်က္ မရွိပါက ဇာတ္လမ္းဟူသည္မရွိပါ။

ဇာတ္_၂

ဇာတ္ ၂ တြင္ ဇာတ္ေကာင္မွာ အၿဖစ္အပ်က္အစ ကိုုတံုု႔ၿပန္မွဳမွ ရရွိေသာ အဆိုုးအေကာင္း (သိုု႔) အၿဖစ္အပ်က္အစ ေၾကာင့္ၿဖစ္ေပၚလာေသာ ရလာဒ္အဆိုုး အေကာင္းတိုု႔ကိုု ၾကံဳေတြ႔ရပါမည္။ ထိုုေၾကာင့္ ဇာတ္ ၂ အား ရင္ဆိုုင္မွဳ ဟုုေခၚဆိုုႏိုုင္ပါသည္။ ဒီဇာတ္ဟာ အဓိက ၾကည့္ရွဳရမည့္ အရွည္ဆံုုးဇာတ္ ၿဖစ္ၿပီး ရုုပ္ရွင္ခ်ိန္၏ ၅၅ ရာခိုုင္ႏွဳန္စာ ( မိနစ္ ၅၀ စာ) ေနရာယူေလ့ရွိပါသည္။ ဒီဇာတ္မွာ အၿဖစ္အပ်က္တခုုတင္ မကပဲ အၿဖစ္အပ်က္မ်ားစြာႏွင့္ ဇာတ္လမ္း၏ သ႑န္ကိုု တည္ေဆာက္ထားၿခင္းၿဖစ္သၿဖင့္ အရွည္လ်ားဆံုုး ဇာတ္ၿဖစ္ေသာ္လည္း စိတ္၀င္စားဖြယ္ အေရးပါေသာ ဇာတ္ၿဖစ္သည္။

“Titanic” တြင္ ဇာတ္ ၂ မွာ ဂ်က္ႏွင့္ရုုိစ့္ တိုု႔သေဘၤာ ပ်က္ခါနီး အတူအသက္ရွင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းပံုု ၿဖစ္သည္။  “In the love for mood “ တြင္မူ Mr Chou က

Mrs Su တိုု႔ရဲ႔ ၾကပ္မတ္ေသာ ၁၉ ၆၀ ေဟာင္ေကာင္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္လိုုေသာ ဆႏၵၿဖစ္သည္။ “Psycho” တြင္မူ မာရီယြန္၏ ရည္းစား၊ အစ္မႏွင့္ ရဲတိုု႔က မာရီယြန္ အသတ္ခံရမွဳအား စံုုစမ္းပံုုၿဖစ္သည္။

ဇာတ္ ၂ ၏အလယ္ဇာတ္ေက်ာမွာေတာ့ တခါတရံ ဇာတ္လယ္ေနာက္ၿပန္ ဟူ၍တည္ရွိတတ္သည္။ ထိုု ဇာတ္လယ္ေနာက္ၿပန္ မွာ ဇာတ္ေကာင္တိုု႔၏ ပထမဇာတ္ေၿပာင္းမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဆႏၵၿဖည့္ဆည္းခံနည္း ဟန္႔တာရံုုေပၚတတ္ေသာ ဇာတ္ေၿပာင္းၿဖစ္သည္။   ဤဇာတ္ေၿပာင္းတိုုးလာပါက ဇာတ္ ၅ ဇာတ္အား အထက္ပါရွင္းၿပပံဳ နည္းတူ ဇာတ္၆ ဇာတ္သိုု႔ ေၿပာင္းလဲေပးပါသည္။

ဇာတ္ ၃ ဇာတ္ အေပၚအစိတ္အပိုုင္း မည္သိုု႔မ ွ် ပိုုင္းၿခားလိုုသမ ွ် ပိုုင္းၿခားႏိုုင္ပါသည္။ “Titanic” တြင္ ဇာတ္အလယ္အေနာက္ၿပန္မွာ ရိုုစ့္က အသက္ကယ္ေလွေပၚသိုု႔ တက္ၿပီးကာမွ ဂ်က္အားခြဲရမည္ကိုု စိုုးရိမ္ကာ ေလွေပၚမွ ၿပန္ဆင္းခဲ့ပံုုၿဖစ္သည္။ “In the mood for love “  တြင္မူ Mr Chow ကစင္ကာပူသိုု႔ အလုုပ္ကိစၥၿဖင့္ သြားရၿခင္းၿဖစ္သည္။ “Psycho”  တြင္မူ မိခင္ Norma Bates မွာ Bates ဟိုုတယ္တြင္ ေနထိုုင္ၿခင္းမရွိဘဲ ေသဆံုုးေနၿပီကိုု သိရွိရၿခင္းၿဖစ္သည္။

ဇာတ္ ၂ ရဲ႔ အဆံုုးမွာေတာ့ အားလံုုးဆံုုးရွဳ႔းသြားေသာ ဒုုတိယဇာတ္ေၿပာင္း (သိုု႔ ) crisis ႏွင့္ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ထိုုအခ်ိန္မွာ ဇာတ္ ၁ မွာေပၚထြန္းလာေသာ ဇာတ္ေကာင္၏ ဆႏၵ (သိုု႔) မသိစိတ္၏ တမ္းတမွဳတိုု႔က မၿဖည့္ဆည္းႏိုုင္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္ ၿဖစ္ပါသည္။ တစံုုတခုုေသာ အၿဖစ္အပ်က္မွာ ဇာတ္ေကာင္ကိုု ဆံုုးၿဖတ္ခ်က္ခ်ေစ၍ ထိုုအလုုပ္အကိုုင္မွာ ဇာတ္ေကာင္၏ ဆႏၵကိုု ဆြတ္ခူးရန္ ပိုုမိုုခက္ခဲေသာ အၿဖစ္အပ်က္ကိုု ၿဖစ္ေစတတ္သည္။ “Titanic” တြင္ ဇာတ္ေၿပာင္း ၂ မွာ သေဘၤာတၿခမ္း က်ိဳးပဲ့ကာ စတင္နစ္ၿမွဳပ္ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ “In the mood for love” တြင္မူ  Mrs Suက  Mr Chow ရွိရာ စင္ကာပူကိုု လိုုက္သြားၿခင္း ၿဖစ္သည္။ “Psycho” တြင္ကား မာရီယြန္၏ အစ္မႏွင့္ စံုုေထာက္တိုု႔ Bates ဟိုုတယ္သိုု႔ သြားေရာက္ကာ စံုုစမ္းၿခင္းၿဖစ္သည္။

ဇာတ္ ၁ ၏အဆံုုးကဲ့သိုု႔ ဇာတ္ ၂ ၏ အဆံုုးမွာလည္း ဇာတ္ေၿပာင္း ၂ တိုု႔အား တံုု႔ၿပန္ပံုု (သိုု႔) ရလာဒ္ႏွင့္ ဆံုုးပါသည္။ ဇာတ္ေကာင္ဟာ ဒုုတိယဇာတ္ေၿပာင္းကိုု တံုု႔ၿပန္ရာတြင္ က်ရွုုံးလ ွ်င္ ( Titanic တြင္ဂ်က္၏ေသဆံုုးမွုု  In the mood for love တြင္ထိုုသူ ၂ဦး၏အလြဲ )ထိုုဇာတ္မွာ အားလံုုးဆံုုးရွဳ့ံးၿခင္းရသကိုု ခံစားရပါမည္။ အကယ္၍ ဒုုတိယဇာတ္ေၿပာင္းကိုု တံုု႔ၿပန္ရာတြင္ ဇာတ္ေကာင္အႏိုုင္ရရွိလ ွ်င္ ထိုုဇာတ္အား သူရဲေကာင္းပံုုၿပင္ ဇာတ္ဟုုေခၚဆိုု ႏိုုင္ပါသည္( Disney ရုုပ္ရွင္ Moana  Psycho  တြင္ Norma Bates အားအႏိုုင္ရရွိမွဳ ) ။

in-the-mood-for-love-5Titanic_breaks_in_halfNormaBates_Dummy

ဇာတ္ ၃

ဇာတ္ ၃ ကိုု အထြတ္အထိပ္ (သိုု႔) ေၿဖရွင္းခ်က္ ဟူ၍ ေခၚႏိုုင္သည္။ ဇာတ္ေကာင္က သူ၏ ဆံုုးရွုုံးမွဳအေပၚ တံုု႔ၿပန္ပံုု ၊ သူ၏ ဘ၀ႏွင့္ ဆက္လက္ရွင္သန္ပံုု၊ ဇာတ္ေၿပာင္း ၁ မွ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ေမးခြန္းအား ေၿဖရွင္းႏိုုင္ပံုု ၊ လ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္၏ အေၿဖကိုု ရွာေတြ႔ႏိုုင္ပံုု (သိုု႔) ဇာတ္ေကာင္ေနေသာ ကမၻာကိုု ကယ္တင္ႏိုုင္ပံုုတိုု႔ကိုု ၿပေလ့ရွိသည္။ ပိုု၍ အေကာင္းလကၡဏာရွိေသာ ပိုု၍ ၿပဇာတ္အရွိန္ၿမင့္မားေသာ ေဟာလိ၀ုုဒ္ရုုပ္ရွင္ကားတြင္မူ ဇာတ္ေကာင္မ်ားမွာ အားမေလ်ာ့ပဲ ပထမအၾကိမ္ အရွဳ႔ံးကိုု ဒုုတိယအၾကီမ္ ၿပန္လည္အားထုုတ္ကာ အႏုုိင္ယူေလ့ရွိသည္။ ပိုု၍ ဇာတ္ၿငိမ္ေသာ ပိုု၍ သဘာ၀ဆန္ေသာ ရုုပ္ရွင္မ်ားတြင္မူ ဇာတ္ေကာင္မ်ားမွာ သူတိုု႔၏ ဆံုုးရွုုံးမွဳ စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ ၿမင့္မားေသာ ကိုုယ္ေရးကိုုယ္တာ ထိုုးထြင္းသိၿမင္စြမ္း ေသာဥာဏ္တိုု႔ကိုု ရတတ္သည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ အဆိုုးလကၡဏာဘက္ေရာက္ေသာ ရုုပ္ရွင္မ်ားတြင္မူ ဇာတ္ေကာင္မွာ သူ လံုုး၀မလိုုလားေသာ အေၿခအေနဆိုုး တခုုသိုု႔ ေရာက္ရွိတတ္သည္။ ( Dancer in th dark  ရုုပ္ရွင္တြင္ Thelma မွာေသဒဏ္ခံခဲ့၇ပံုု ) ဇာတ္ ၃ အၿပီးတြင္ ဇာတ္မွာ စက္၀ိုုင္းလိုု အဆံုုးသတ္မွုုကိုု ပိတ္ႏိုုင္ရပါမည္။ ဇာတ္လမ္း၏ အဆံုုးမွာ အဟ ၿဖစ္လ ွ်င္လည္း ( open ending )အေပၚမွ ဇာတ္ေၿပာင္းမ်ား ေမးခဲ့တဲ့ ေမးခြန္းေတြကိုု ေၿဖရွင္းထားၿခင္း ရွိႏိုုင္ ရပါမည္။ ဇာတ္ ၃ မွာ ဇာတ္ အားလံုုးထဲ အတိုုဆံုုးၿဖစ္ေလ့ရွိၿပီး ဇာတ္ခ်ိန္ ၁၅ ရာခိုုင္ႏွုုန္း ( ၁၀ မိနစ္စာ ) ေနရာယူေလ့ရွိသည္။

ဇာတ္ရဲ႔ အထြတ္အထိပ္ကာလမွာ ဇာတ္ရဲ႔အဓိက က်ေသာ ဇာတ္ေၾကာ၏ တင္းအားကိုု ဇာတ္ရွိန္ၿမွင့္ခ်ိန္တြင္ ခ်ၿပေလ့ရွိၿပီး ဇာတ္ေကာင္အား စိတ္သစ္လူသစ္ၿဖင့္ တည္ရွိေစသည္။ “Titanic”  တြင္ ဇာတ္၏ အထြတ္အထိပ္မွာ ရိုုစ့္က ဂ်က္၏ ေသဆံုုးမွဳကိုု ေဖာင္ေပၚမွာ ၿမင္ေတြ႔ရခ်ိန္ၿဖစ္သည္။ “In the mood for love “ တြင္ Mr Chow က သူအရင္ေနထိုုင္ခဲ့ေသာ ေနရာသိုု႔ ႏွစ္ကာလမ်ားစြာ ၾကာေသာအခါ သြားေရာက္ကာ Mrs Su နဲ႔ ကြဲခဲ့ပံုုၿဖစ္သည္။ “Psycho”  တြင္ အထြတ္အထိပ္မွာ Norma Bates ၏စိတ္ေရာဂါ အေၿခအေနကိုု ပရိတ္သတ္တိုု႔ သိရွိရတဲ့ ကာလၿဖစ္သည္။

အမ်ားအားၿဖင့္ ရုုပ္ရွင္ေတြဟာ ေနာက္ဆက္တြဲအခန္းႏွင့္ အဆံုုးသတ္ေလ့ရွိပါသည္။ ထိုုဇာတ္ခန္းမ်ားတြင္မူ ဇာတ္ေကာင္က စိတ္သစ္လူသစ္ (သိုု႔) ကမာၻသစ္တြင္ ဆက္လက္ေနထိုုင္သြားပံုုကိုု ေဖာ္ၿပပါသည္။ တခ်ိဳ႔ေသာ ရုုပ္ရွင္တြင္မူ ေနာက္ဆံုုးဇာတ္ခန္းမွာ ဇာတ္ေကာင္၏ ဆံုုးရွုုံးသြားေသာအိပ္မက္ကိုု ၿပေလ့ရွိသည္။ ထိုုဇာတ္မွာ ဇာတ္ၿငိမ္ၿဖစ္ေသာ္လည္း ေကာင္းမြန္စြာ အသံုုးခ်တတ္လ ွ်င္ ဇာတ္လမ္းတခုုလံုုး၏ စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ႏွင့္ စဥ္းစားေတြးေတာဖြယ္ ဇာတ္ခန္းၿဖစ္သည္။

“Titanic” တြင္ ထိုုအခန္းမွာ အိပ္မက္ဆန္ဆန္ ဇာတ္ခန္းၿဖစ္၍  ဂ်က္ႏွင့္ ရိုုစ့္တိုု႔ သေဘာၤေလွကားေပၚမွ အတူဆင္းလာကာ ထိုုသေဘာၤေပၚမွ ေသဆံုုးသြားေသာ ခရီးသည္မ်ား လက္ခုုပ္တီးၾကပံုု ၿဖစ္သည္။

In the mood for loveတြင္  Mr Chow က  Angkor Wat သိုု႔သြားၿပီး သစ္ပင္ေခါင္းေပါက္ထဲ သူ၏ လ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္ကိုု ေၿပာဆိုုခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။ Psycho တြင္မူ မိခင္ Norman Bates သူမ ယင္ေကာင္တစ္ေကာင္ကိုုမ ွ် မထိခိုုက္ပါဘူးဟုု Norman Bates အားတိုုးတိုုးေလးေၿပာေသာ ေနာက္ဆံုုးခန္းၿဖစ္သည္။ ဒီလိုုမ်ိုဳး ဆံုုးရွုုံးသြားေသာ အိပ္မက္ ( သိုု႔ ) ကိုုယ့္ကိုုကိုုယ္ ၿပန္လည္ေတြ႔ရွိမွဳကိုု ၿပေသာ ေနာက္ဆံုုးဇာတ္ခန္းမ်ား သည္ ဇာတ္ေကာင္အား သူ၏ ဆႏၵရည္ရြယ္ခ်က္မၿပည့္ေစေသာ္လည္း သူအား စိတ္ေက်နပ္မွဳ စိတ္ခြန္အားေပးႏိုုင္ေသာ ဇာတ္မ်ိဳၚၿဖစ္သည္။ ထိုုအၿပဳမ်ိဳးေဆာင္ေသာ ၿပကြက္မ်ိဳးဟာ ရံဖန္ရံခါ စကားလံုုးၿဖစ္ခ်င္ၿဖစ္မည္၊ ရုုပ္ေဘာင္အတြင္းမွာ ၿပေသာ အရာ၀တၱဳတခုု ၿဖစ္ခ်င္ၿဖစ္မည္ ( Citizen Koor ရုုပ္ရွင္ထဲက rosebud ) ( သိုု႔ ) အၾကည့္တခ်က္ ႏွင့္ ကိုုယ္ဟန္လည္း ၿဖစ္ခ်င္ၿဖစ္မည္။ ( Berry Jenlans  ရဲ႔ Moonlight ရဳပ္ရွင္ ၊ Francois Trauffaut ရဲ႔ 400 Blows )။

main-qimg-437558e828eea9a0ef1e9f8b510ae63emaxresdefault-4400-blows-1

Moonlight ရုုပ္ရွင္မွာ ဇာတ္၁ ဇာတ္၂ ဇာတ္၃ တိုု႔ကိုု ဇာတ္ေကာင္၏ စိတ္အေၿပာင္းအလဲ ႏွင့္ အသက္အေၿပာင္းအလဲတိုု႔ၿဖင့္ အပိုုင္းလိုုက္ ခြဲၿခားထားပါသည္။

螢幕快照 2017-05-13 下午10.04.21

ထိုုသိုု႔ ဇာတ္တည္ေဆာက္ပံုုမွာ ဇာတ္ေၿပာဇာတ္လမ္း တည္ေဆာက္ပံုု သာမန္ရိုုးက်မဟုုတ္ေသာ္လည္း ဇာတ္၃ ဇာတ္ကိုု အေၿမာ္အၿမင္ရွိစြာ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။

သင္၏ ရုုပ္ရွင္ကိုု တီဗီစီးရီးလိုု စဥ္းစားၾကည့္ၿပီး ဇာတ္၃ ဇာတ္ကိုု ေၾကညာ၀င္ရန္ ပိုုင္းၿခားသလိုု ပိုုင္းၿခားပါ။ ၾကည့္ရွုုသူကိုု ဇာတ္အရွိန္ၿမင့္ခ်ိန္မွာ ဇာတ္လမ္းကိုု ပိုုမိုုသိရွိလိုုေသာ စိတ္၊ ဇာတ္ေကာင္ကိုု စာနာသေဘာေပါက္ေသာစိတ္၊ ဇာတ္ေကာင္အား ေကာင္းမြန္ရာ အနာဂါတ္သိုု႔ ေရာက္ေစလိုုေသာ စိတ္တိုု႔ၿဖင့္ ဟန္႔တား အသက္သြင္းကာ ဇာတ္ကိုု ၿဖတ္ပါ။ ဒီလိုုမွ ဇာတ္တခုုမွ တခုုၾကား ထိုုသိုု႔ စိတ္ဆႏၵမေပးစြမ္းႏိုုင္လ ွ်င္  သင္၏ဇာတ္မွာ ဇာတ္လမ္းတည္ေဆာက္ပံုု မခိုုင္မာၿခင္း၊ ဇာတ္ရွိန္မရွိၿခင္းတိုု႔ေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္ ။ အခုု ဆိုုလိုုရင္းမွာ ဇာတ္လမ္းမွာ အင္မတန္မွ ဇာတ္ရွိန္ ၿမွင့္တင္ရန္ လိုုအပ္ၿခင္း၊၊ ဇာတ္ေၾကာကိုု မလိုုအပ္ပဲ ပံုုၾကီးခ်ဲ႔ကာ ဇာတ္နာေအာင္ လုုပ္ေစလိုုၿခင္း လံုုး၀မဟုုတ္ပါ။ ခုုလိုု ဆိုုလိုုရၿခင္းမွာ ၾကည့္ရွုုသူတိုု႔အား ဇာတ္လမ္းႏွင့္ ဇာတ္ေကာင္တြင္ စိတ္ႏွစ္ကိုုယ္ႏွစ္ ၿဖစ္ေစကာ ဇာတ္အၿပီးတိုုင္ ဘာဆက္ၿဖစ္မည္ဟူ၍ ေမ ွ်ာ္လင့္ခ်က္ၿဖင့္ အသက္သြင္းေစလိုုၿခင္း ၿဖစ္သည္။

သင္ဟာ ဇာတ္လမ္းရွည္ေရးသားေတာ့မည္ ဆိုုလ ွ်င္ ၃ဇာတ္ ဇာတ္လမ္းတည္ေဆာက္ပံုုကိုု မွီၿငမ္း၍ သင္၏ ဇာတ္ညြန္းအၾကမ္းကိုု စတင္ေရးေစလိုုပါတယ္ ။ သင္ဟာ ဒီနည္းစနစ္အား စာအုုပ္ႏွင့္ စာမူကိုု မွီၿငမ္းၿခင္းမၿပဳပဲ ေရးလ ွ်င္ေတာင္ သင္ေရးသားၿပီးေသာ ဇာတ္မွာ အခုုလိုု ဇာတ္အခြဲေတြ ပါရွိၿပီးသား ၿဖစ္မည္ကိုု ေတြ႔ရလိမ့္မည္ၿဖစ္သည္။ မည္သိူ႔ပင္ ဆိုုေစကာမူ သင္ဟာ သင့္ဇာတ္လမ္း၏ ဇာတ္၃ ဇာတ္ႏွင့္ ဇာတ္အခြဲ ၂ ခုုတိုု႔ကိုု ခြဲၿခားစိတ္ၿဖာႏိုုင္ရပါမည္။ သိုု႔မွသာ သင္၏ဇာတ္လမ္းကိုု စိတ္တိုုင္းက် ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲ ႏိုုင္ပါသည္။ ဇာတ္ေၿပာေသာ ဇာတ္လမ္းအားလံုုး ဒီနည္းစနစ္ကိုု အသံုုးၿပဳၾကပါသည္။ အစဥ္အတိုုင္းမဟုုတ္ပဲ အေရွ႔ အလယ္ အေနာက္တိုု႔ကိုု ေနရာေရြ႔ေၿပာင္းထားေသာ ဇာတ္တိုု႔သည္လည္း ဒီနည္းစနစ္ကိုု အသံုုးၿပဳပါသည္။ သိုု႔ေသာ္ တမူထူးၿခားေသာ အစဥ္အတိုုင္းမဟုုတ္ေသာဇာတ္ ( non linear ) ရုုပ္ရွင္တိုု႔ကိုု ေနာက္စာမူမ်ားတြင္ ေဖာ္ၿပသြားပါမည္။

သင္၏ အေတြးအၿမင္သစ္ကိုု ေဖာ္ေဆာင္ေသာ ဇာတ္မပါေသာ ( avant-garde ) ရုုပ္ရွင္ေတြ ၇ိုုက္လ ွ်င္ ဒီစနစ္ကိုု မွတ္ထားစရာ မလိုုပါ။ သိုု႔ေသာ္ သင္ရိုုက္လိုုေသာ ရုုပ္ရွင္မွာ အသံႏွင့္ အရုုပ္ အစီအစဥ္တက်မရွိ လွဳပ္ရွားပံုုတိုု႔ကိုုသာ ၿပလိုုေသာ စမ္းသပ္ရုုပ္ရွင္ ( သိုု႔ ) ဗီဒီယိုု အႏုုပညာ ၿဖစ္လ ွ်င္ ဒီနည္းစနစ္ကိုု သံုုးစရာမလုုိပါ ။ ၃ဇာတ္ ဇာတ္ေၿပာတည္ေဆာက္ပံုုဟာ သင္ေၿပာဆိုုလိုုေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ခံစားခ်က္ကိုု ဇာတ္လမ္းၿဖစ္ေအာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ႏွင့္ လွလွပပ ပံုုသြင္းေပးမည္ဟုု က်မယံုုၾကည္ပါသည္။

in_the_mood_for_love3-960x0-c-default

 

မိုုးၿမတ္ေမဇာၿခည္

 

Narrative Structure: 3-Act

For the first post, I would like to start with a very technical method of screenplay writing; the story structure. A story always start with a part of humanity that writers want to explore more and express but if they get stuck to how to express it, having a certified method can effectively guide them through their imaginative writing.

To quote Robert Mckee from his book “Story”, “A film isn’t just moments of conflict or activity, personality or emotionality, witty talk or symbols. What the writer seeks are events, for an event contains all the above and more. Structure is a selection of events from the characters’ life stories that are composed into a strategic sequence to arouse specific emotions and to express a specific view of life.”

Every story has 3 acts. Not all films are composed of stories as some are purely a graphical manifestation on the screen (some experimental films). Nonetheless, every art-house, mainstream, documentaries and experimental films that tell a story have beginning, middle and end.
Some people like to coin that every story revolves around 5-Act structure. That is in fact, an addition of the 2 plot points that divided the acts into 3. (see fig below)

Screen Shot 2017-05-06 at 5.33.05 PM

“Act-1”

Act-1 is called “The Set-up” as it establishes the main character or characters and the world they live in. It also presents an opportunity or a difficulty in the character(s) life that he/she must make a decision in response or avoids it which in fact leads to the consequences of that decision. Therefore, Act-1 consists of the opening scenes and the inciting incident and the character(s) reaction to it (1st plot point). In a featured film of 90 minutes, the 1st Act occupies around 30% of the screen time (around 25 minutes).

The set-up in “Titanic” by James Cameron is the differences in the social classes of Jack and Rose and the romantic initiation between them. In “In the Mood for love” by Wong Kar Wai, it is the loneliness of both characters in the intimate Hongkong streets and how they continue to intersect with each other in everyday encounters. In Alfred Hitchcock’s “Psycho”, Marion stole all the money from her company and fled away to the motel.

Untitled-1

By the end of Act-1, there is an inciting incident which is the 1st plot point. This is the core of the story as it presents decisions and consequences that a character(s) has to go through throughout the story. The protagonist is uncertain whether or not to respond to this opportunity or a negative event, but either if he responds in any decisions or does not respond at all, he must face all the consequences of his action or  his escape.

In “Titanic”, the inciting incident is a negative event, the ship accidentally hits the iceberg. In “In the mood for love”, it is when Mr. Chow invites Mrs. Su over his house to help with his work. In “Psycho”, it is when Marion got killed by Norman Bates in “the shower scene”. The surprise story structure of Psycho makes the set-up seems like an inciting incident because the story kills what it seems like to be the main protagonist in the inciting incident. Hitchcock’s vision is the form of his mastery on the craft.

Remember, the inciting incident is not an event such as, “Character A and B are friends. One day, they go out to buy a drink and talk about their days.” It is an event that brings all the tensions, passions and fears of the character that has to be displayed through his or her choices in response to the pressure of the event. Without the inciting incident, there is no story.

“Act-2”

In Act-2, the protagonist must face the consequences of the actions taken (whether physically or mentally) in accordance to the inciting incident or face the impacts of the incident. Therefore, Act-2 is called “The Confrontation”. It is the main journey we have to follow and it occupies the longest duration in a featured film which is about 55% of the total length (around 50 minutes). It can usually be the less engaging but the most suspenseful part because there is not just one dramatic event that occurs, but multiple dimensions, tensions and conflicts that shape the story’s journey.

In “Titanic”, the Act-2 is when Jack and Rose try to escape the catastrophe and survive together. In “In the mood for love”, the 2nd act is the act of sexual tension between Mr. Chow and Ms. Su in the socially conservative 1960s hong kong tension and their respective marriage. In “Psycho”, it is when Marion’s boyfriend, her sister and the private investigator’s make a visit to the Bates Motel for the investigation of Marion’s death.

Titanic_breaks_in_half Titanic

In the mid-point of Act-2, there is some kind of an element of surprise or a plot reversal. The addition of this plot-point can turn 5-act structure to 6-act structure. It is just a matter of how much definitive you want to sub-divide the 3-Act. In “Titanic”, the mid-point reversal is when Rose was about to board the boat but then jumped out from it to save Jack. In “In the mood for love”, it is when Mr Chow has to leave to Singapore for his work, hoping Ms. Su would join. In “Psycho”, it is the revelation that mother, Norma Bates, is in-fact dead and is not living at the Bates Motel. The mid-point reversal rises the stakes higher for the characters to lose their goals.

NormaBates_Dummy Psycho

By the end of 2nd act, there is usually a moment of “everything is lost” which is called “Crisis” or “The 2nd Plot Point”. It is when the desire emerged by the end of Act-1 (which can be an external goal, or an internal desire sometimes unrealized by the character) fails to meet. An event would normally happen to make the protagonist take an action by the end of Act-2 but the action he took only lead them to a more miserable hardships of his external goal or internal wish. The crisis in the Act-2, In “Titanic”, is when the ship starts sinking and broke into two parts. In “In the mood for love”, it is when Mrs Su goes to Singapore to meet Mr Chow. In “Psycho”, it is when Marion’s sister and the private investigator go into Norman Bate’s house.

in-the-mood-for-love-5 In the Mood for Love

Just like the end of Act-1, Act-2 ends with the result of the “2nd plot point” or the “Crisis”. If the protagonist fail in the 2nd plot point (when Jack dies in Titanic or Mr. Chow and Ms. Su do not meet), then Act 2 ends with all is lost moment. If Act 2 ends in a victory (which normally is a 2nd attempt of the protagonist), it is the Heroes’ movie (for eg, Disney movie Moana or Psycho when Norman Bates get arrested).

“Act-3”

Act-3, which is sometimes called “The Resolution” or “The Climax”, is how the protagonist reacts to what has been lost, how he moves on with his life, how the the mystery is solved or the world is saved. In more optimistic and dramatic Hollywood movies, the characters do not give up and try their best to win in their life again after they fail with the first attempt. In some low-key and a much more realistic movies, the characters deal with their lose in a spiritual and personal insight they gain, which occurs subtly. In some movies that tend to be even more pessimistic, the character ends up in a dystopia with what he has never wanted in life (for eg, “Dancer in the Dark”). The act must come in a full circle by the end of Act-3. Act-3 is the shortest of all acts normally occupying 15% of screen time (approximately 10 minutes).

The climax is the scene in which the main tensions of the story are brought to their most intense point and the dramatic question answered, leaving the protagonist and other characters with a new sense of who they really are. In “Titanic”, it is when Rose lie on the raft and witness Jack’s death. In “In the mood for love”, it is when Mr Chow revisits his home again after many years only to have missed his chance of meeting with her. In “Psycho”, It is when the mystery is solved.

inmood3big“In the Mood for Love”
Most of the time, films end with the “After-math” or “The Wrap-Up” of the story in which it shows how the character(s) move on with the new world or new sense of self. Sometimes, the last scene particularly normally shows a lost dream which is the most important lost of the character. In “Titanic”, it is the dream-like sequence when Rose and Jack walking down the staircase with the dead passengers of Titanic applauding them. In “In the mood for love”, Mr. Chow went to Angkor Wat and screams his secret inside the tree trunk. In “Psycho”, Mother, Norma Bates’s voice that she wouldn’t even hurt a fly appears inside Norman’s head. It makes the character’s life much more richer and full-filling even if his goal does not meet. It is a moment of catharsis which can sometimes be acted in a form of words, or a picture in the frame (the rosebud in “Citizen Kane” by Orsen Welles), or a look and gesture in “Moonlight” by Barry Jenkins and “400 Blows” by Francois Truffaut.

main-qimg-437558e828eea9a0ef1e9f8b510ae63e“Citizen Kane”

maxresdefault-4.jpg“Moonlight”

400-blows-1“400 Blows”

In “Moonlight”, the Act-1, Act-2 and Act-3 are sharply differentiated by the 3 chapters that define the character changes and the age change in the protagonist and do not respectfully follow the conventional dramatic “3-act structure”. However, it does played out the “3-Act” very wisely.

Conclusion

 

Untitled-2

Think of the film like a TV program and the act breaks like how you would add commercials in between. The add breaks should leave the audiences in tension and engagement, making them guess what is going to happen to the protagonist’s will or how the injustice will be solved. If the act breaks couldn’t do that enough, it is because the built of the act is not strong and that there is no drama. In this case, I am not talking about the over-exaggerated melodrama, but the hook to actually make the audiences sit in their seats with burning curiosity to the plot and overwhelming empathy to the character(s).

If you want to write a narrative featured film, I highly encourage you to use the 3-Act plot structure and let it guides you in your first draft. Even if you didn’t use it systemically with a book or an instructions beside you and wrote a story, I am quite certain you would be quite surprised to see the plot points played out in your script. In any cases, you should be able to dissect your own movie into the 3 act and 2 plot points (inciting incidents) so that you can adjust your own script effortlessly. All the narrative movies use this structure, even the non-linear films. However, the non-linear films juggle up the timeline and plot’s placement in the timeline to add more mystery to the film. We will talk about non-linear movies on later articles.

 

If you want to completely write an avant-garde film, sure, you don’t even need to know this plot structure at all. Only if you want to make a rhythmic movies or Video Art without beginning and the end but with random montages (moving or still images cut without continuity), you can totally forget about the 3-Act.

I hope, this 3-Act narrative structure, guides you beautifully and effectively in your craft of the story you have been wanting to tell to the world.

in_the_mood_for_love3-960x0-c-default

 

Moe Myat May Zarchi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s